Jesteś tutaj: Strona głównaMenu GórneRegulamin

Regulamin

Studenckiej Sieci Aniołów Biznesu

 

§1

Przepisy ogólne

 

 1. Studencka Sieć Aniołów Biznesu (StudBAN) jest siecią zrzeszającą z jednej strony studentów, będących pomysłodawcami innowacyjnych przedsięwzięć, z drugiej zaś inwestorów (Aniołów Biznesu), gotowych do finansowania innowacyjnych pomysłów. Patnerem działań Studenckiej Sieci Aniołów Biznesu jest Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Główną siedzibą StudBAN jest Centrala mieszcząca się w Katowicach przy ul. Warszawskiej 36. Biura regionalne Projektu znajdują się w województwie mazowieckim – w Warszawie przy ul. Żurawia 6/12, w województwie podlaskim w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 i w województwie dolnośląskim – we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30.
 2. Stosunki między Koordynatorem Studenckiej Sieci Aniołów Biznesu, Partnerami Projektu oraz Ekspertami współpracującymi z Koordynatorem w ramach StudBAN regulują odpowiednie umowy.
 3. Obsługą Projektu StudBAN zajmuje się Biuro w Katowicach we współpracy z biurami regionalnymi w woj. mazowieckim, dolnośląskim i podlaskim.
 4. Głównymi celami projektu są:

a. wzrost wiedzy z zakresu istoty Aniołów Biznesu,

b. wzrost intensywności transferu technologii do środowiska biznesu,

c. wzrost przedsiębiorczości, rozumianej jako nowatorskie, a także innowacyjne pomysły, skutkującej szeroko pojętym rozwojem i wzrostem liczby nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce,

d. zwiększenie ilości inwestycji kapitałowych zmierzających do komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych i innowacyjnych pomysłów studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Partnera.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Projekt StudBAN – projekt dotyczący utworzenia oraz funkcjonowania Studenckiej Sieci Aniołów Biznesu.
 2. Przedsiębiorca - podmiot gospodarczy wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 3. Pomysłodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną będąca autorem projektu lub uprawniona na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego, poszukująca finansowania zewnętrznego w celu sfinansowania swojego projektu.
 4. Inwestor – inwestor prywatny, zainteresowany współpracą w ramach projektu StudBAN w postaci wsparcia finansowego oraz doradczego  skierowanego  do  Pomysłodawców  w  ramach  Projektu.  Każdy  Inwestor funkcjonujący
  w ramach StudBAN jest zobligowany do podpisania formularza Profilu Inwestora – Oświadczenie o współpracy oraz profil Inwestora.
 5. Projekt  –  planowane  do  zrealizowania  przez  Pomysłodawcę  przedsięwzięcie  opisane  w formularzu  Karta Projektu
  w ramach StudBAN
  , które dzięki pozyskaniu finansowania ze strony Inwestora/ów będzie zrealizowane.
 6. Biznesplan – opis projektu sporządzony zgodnie z formularzem Biznesplan w ramach StudBAN wysyłany do Pomysłodawcy po przystąpieniu do Studenckiej Sieci Aniołów Biznesu.
 7. Uczestnik StudBAN – każdy Pomysłodawca oraz Inwestor zarejestrowany w StudBAN, a także pozostałe podmioty korzystające z usług oferowanych przez StudBAN.
 8. Baza Uczestników – rejestr danych o uczestnikach StudBAN, prowadzony przez Fundację INES.
 9. Karta Projektu w ramach StudBAN – dokument zawierający dane na temat Pomysłodawcy oraz opis projektu, który planuje zrealizować.
 10. Formularz Profilu Inwestora - Oświadczenie o współpracy oraz profil Inwestora – dokument zawierający dane na temat Inwestora w ramach projektu StudBAN oraz deklarację Inwestora do udziału w Projekcie oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 11. Partner Projektu - podmiot współpracujący z Liderem Projektu w ramach projektu StudBAN. Projekt przewiduje współpracę w ramach StudBAN jako Partner merytoryczny oraz Partner finansowy.
 12. Centrala - Centrala projektu StudBAN znajduje się w Katowicach..
 13. Biuro Regionalne - jednostka terytorialna – województwo objęte projektem StudBAN. W  ramach  Projektu  udział  wezmą
  4 regiony: region mazowiecki, region podlaski oraz region dolnośląski. W ramach Projektu StudBAN nie wyklucza się współpracy z podmiotami spoza wymienionych regionów.
 14. Dane poufne – wszelkie dane uzyskane przez StudBAN w szczególności: dane osobowe Uczestników StudBAN oraz dane dotyczące Projektów, które będą chronione, dystrybuowane i zabezpieczone przez StudBAN zgodnie z obowiązującymi standardami ochrony danych osobowych w Polsce oraz Unii Europejskiej.
 15. Komitet inwestycyjny StudBAN – wyznaczeni przez zespół StudBAN eksperci oraz wybrani Inwestorzy (Aniołowie Biznesu), których zadaniem jest ocena biznesplanów projektów przedstawionych przez Pomysłodawców.

 

§ 3

Statut Pomysłodawcy w StudBAN

 

 1. Uczestnik StudBAN zostaje Pomysłodawcą StudBAN w chwili rejestracji tj. wypełnienia, złożenia oraz akceptacji  formularza  Karta  Projektu  w  ramach  StudBAN.  Warunkiem   rejestracji   jest   akceptacja   pisemna    niniejszego  Regulaminu w odpowiednim punkcie formularza Karta Projektu w ramach StudBAN.
 2. Pomysłodawca zobowiązuje się do:
  1. Przestrzegania zasad Regulaminu Studenckiej Sieci Aniołów Biznesu;
  2. Przestrzegania   zasad  etyki  biznesowej  zarówno  w  kontakcie  z  zespołem   projektowym   StudBAN   jak  również
   w kontakcie z Inwestorami StudBAN.

 

§4

Statut Inwestora w StudBAN

 

 1. Uczestnik StudBAN zostaje Inwestorem w ramach sieci StudBAN w chwili rejestracji tj. wypełnienia i złożenia oraz akceptacji formularza Profilu Inwestora - Oświadczenie o współpracy oraz profilu Inwestora. Warunkiem rejestracji jest pisemna akceptacja niniejszego Regulaminu w odpowiednim punkcie formularza Profilu Inwestora.
 2. Inwestor w ramach StudBAN może być również uczestnikiem innych struktur inwestycyjnych, w tym innych sieci aniołów biznesu.
 3. Minimalny, deklarowany poziom kapitału który jest wymagany aby uzyskać statut Inwestora w StudBAN wynosi 50 000,00 zł PLN.

 

§5

Współpraca w ramach projektu StudBAN

 

 1. Współpraca w ramach projektu StudBAN (po akceptacji niniejszego Regulaminu) ze strony Pomysłodawcy zostaje nawiązana na podstawie dostarczenia przez Pomysłodawcę do biura projektu wypełnionego i podpisanego formularza Karta Projektu w ramach StudBAN (lub przesłania skanu tego dokumentu wraz z wymaganymi podpisami, pieczęciami na podany na stronie internetowej StudBAN adres e-mail). Wypełnione przez Pomysłodawcę formularze Karty Projektu w ramach StudBAN są wstępnie oceniane i podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu projektu. Kolejnym krokiem jest opracowanie przez zespół StudBAN na podstawie danych udostępnionych przez Pomysłodawcę biznesplanu projektu. Alternatywą jest dostarczenie przez Pomysłodawcę własnego biznesplanu, który zostaje poddany weryfikacji przez zespół StudBAN i dostosowany przez Pomysłodawcę do wytycznych StudBAN. Wszystkie złożone biznesplany są weryfikowane przez Komitet Inwestycyjny StudBAN. Streszczenia projektów (będące niezbędnym elementem biznesplanu), które uzyskały najwyższą ocenę zostają przedstawione Inwestorom. Jednocześnie Inwestorzy będą mieli dostęp do pozostałych streszczeń za pośrednictwem bazy danych StudBAN. Pomysły wybrane przez Inwestora zostaną zaprezentowane przez Pomysłodawców. Gdy po etapie prezentacji projektu strony nadal zgłaszają chęć współpracy następuje etap negocjacji.
 2. Współpraca w ramach projektu StudBAN ze strony Inwestora zostaje nawiązana na podstawie dostarczenia  do biura projektu wypełnionego i podpisanego formularza Profilu Inwestora - Oświadczenie o współpracy oraz profil Inwestora (lub przesłania skanu tego dokumentu wraz z wymaganymi podpisami, pieczęciami na podany na stronie internetowej StudBAN adres e-mail). Kolejnym krokiem jest analiza przez Inwestora przedstawionych mu do weryfikacji streszczeń biznesplanów przedsięwzięć zgłoszonych przez Pomysłodawców. Gdy przedstawione streszczenie biznesplanu projektu zostanie  przez Inwestora zaakceptowane, Pomysłodawca prezentuje swój projekt. Gdy po etapie prezentacji projektu strony nadal zgłaszają chęć współpracy następuje etap negocjacji.
 3. W etapie negocjacji – strony tj. Pomysłodawca oraz Inwestor, negocjują warunki współpracy. Etap rozpoczyna podpisanie umowy o poufności. Pomysłodawca udostępnia również pełną wersję biznesplanu. Etap ten jest przeprowadzony bez udziału StudBAN. Na życzenie stron StudBAN może zostać mediatorem w tym procesie. Etap negocjacji kończy się podpisaniem umowy inwestycyjnej przez strony, bądź odstąpieniem od dalszych rozmów.

 

§ 6

Proces nawiązywania i utrzymywania współpracy

 pomiędzy Inwestorem a Pomysłodawcą

 

 1. StudBAN uczestniczy w procesie nawiązywania i utrzymywania współpracy pomiędzy Inwestorem, a Pomysłodawcą jako pośrednik i mediator. Do zadań StudBAN będą należeć: Aktywne zachęcanie Inwestorów oraz Pomysłodawców do udziału w sieci, tworzenie bazy Inwestorów oraz Pomysłodawców, którzy zdecydują się na udział w StudBAN, zarządzanie stworzoną bazą, przedstawienie obu stronom dokumentów niezbędnych do udziału w sieci, wstępna analiza nadesłanych biznesplanów przez Pomysłodawców, wsparcie organizacji spotkań Inwestorów z Pomysłodawcami, formalizacja współpracy pomiędzy dwoma stronami, mediacja w szczególnych przypadkach.
 2. StudBAN nie jest stroną współpracy pomiędzy Inwestorem, a Pomysłodawcą, lecz pełni rolę pomocniczą, doradczą i mediacyjną. StudBAN nie ingeruje w warunki współpracy określone przez Inwestora i Pomysłodawcę, chyba że na wyraźną prośbę obu stron  i  akceptację  ingerencji  StudBAN  w  proces  współpracy w  stopniu  większym   niż  opisany
  w niniejszym punkcie.
 3. Proces nawiązywania i utrzymywania współpracy pomiędzy Inwestorem, a Pomysłodawcą będzie możliwy również przez spotkania obu stron w różnego typu bezpłatnych przedsięwzięciach organizowanych przez StudBAN w tym podczas szkoleń, seminariów oraz konferencji organizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.

 

§ 7

Zasady poufności

 

 1. Studencka Sieć Aniołów Biznesu zobowiązuje się nie wykorzystywać się bez pisemnej zgody Pomysłodawcy informacji zawartych w formularzu Karta Projektu w ramach StudBAN w celach innych niż wskazane w niniejszym Regulaminie. Przekazywane Projekty będą wykorzystywane przez StudBAN jedynie w celach wstępnej analizy w zakresie ich kompletności i zgodności z niniejszym Regulaminem.
 2. StudBAN będzie zarządzać bazą danych o Inwestorach oraz Pomysłodawcach będących uczestnikami projektu StudBAN na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 ze zmianami).
 3. Inwestor zobowiązuje się do nie wykorzystywania informacji pozyskanych w trakcie udziału w sieci StudBAN poza siecią oraz nie przekazywania tych informacji osobom trzecim. W przypadku, gdy Inwestor chciałby zainteresować danym przedsięwzięciem osoby trzecie musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę StudBAN.
 4. Pomysłodawca jest zobowiązany do nie wykorzystywania wszelkich informacji pozyskiwanych w trakcie uczestnictwa w sieci StudBAN na temat szczegółów współpracy z Inwestorem StudBAN. Pomysłodawca zobowiązuje się także do nie przekazywania tych informacji osobom trzecim.
 5. Pomysłodawca może uzależnić przekazanie Inwestorowi szczegółowych informacji dotyczących projektu od dodatkowego zobowiązania Inwestora do zaufania poufności według dodatkowych warunków określonych przez Pomysłodawcę i zaakceptowanych przez sieć StudBAN.
 6. Osoby trzecie, wspierające Pomysłodawcę lub Inwestora, muszą również złożyć pisemną zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz uzyskać pisemną zgodę drugiej strony współpracy (odpowiednio Inwestora lub Pomysłodawcy) i sieci StudBAN na dostęp do informacji przepływających między Inwestorem a Pomysłodawcą.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu Studenckiej Sieci Aniołów Biznesu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Naruszenie postanowień Regulaminu Studenckiej Sieci Aniołów Biznesu przez Pomysłodawcę lub Inwestora może skutkować wykluczeniem z StudBAN.
 3. Nie wyłącza to odpowiedzialności odszkodowawczej wobec uczestników Konsorcjum lub osób trzecich na zasadach ogólnych.
 4. Regulamin Studenckiej Sieci Aniołów Biznesu wchodzi w życie z dniem 1 września 2011.

 

Pobierz Regulamin StudBAN

 

Szybki kontakt

Masz oytania - napisz do nas.

studban@studban.eu
 

formularz kontaktowy

ul. Francuska 13/7
40-027 Katowice
studban@studban.eu
www.studban.eu
Zobacz inne nasze projekty:
PSAB-IABANINVESTEXPOINES
copyright by StudBAN 2018
tworzenie stron www: Triso.pl